Колопроктолог

 

 

Норов Истам Ширинбоевич – Колопроктология бўлими мудири, олий тоифали колопроктолог, иш стажи 20 йил

 

 

 

 

Норов Ширинбой Турсунович – олий тоифали колопроктолог, иш стажи 49 йил

 

 

 

Саидов Хамид Рустамович – олий тоифали колопроктолог, иш стажи 13 йил

 

 

 

 

 

Атоева Азиза Анваровна – 2-тоифали колопроктолог, иш стажи 8 йил

 

 

 

 

 

Та?оев Фирдавс ?амидович – колопроктолог, тоифасиз, иш стажи 1 йил