Клиник-диагностик лаборатория

Бухоро вилоят кўп тармо?ли тиббиёт марказининг Клиник-диагностика лаборатор бўлими (КДЛ) ?ам дунёнинг етакчи тиббий технологияларини ишлаб чи?арувчи ташкилотларнинг энг замонавий диагностик жи?озлари билан таъминланган. Бу ўз навбатида а?олига ?ис?а муддатда чу?ур, тез ва албатта ишончли бўлган замонавий лаборатория  хизматини ?ис?а муддатда кўрсата олади. Марказ лабораторияси замонавий информацион технологиялар билан тўли? таъминланган ва бу та?лиллар бажарилшида “инсон омили иштироки” таъсирини етарли даражада камайтириб, ташхис кўрсатгичлари ани?лиги ва ишончлигини оширади. Беморлар ва ходимлар саломатлиги хавфсизлигини таъминлаш ма?садида бизда биоматериаллар йи?ишда  фа?ат бир марта ?ўлланиладиган лаборатор жи?озлардан фойдаланилади.

Бўлим мудири – олий тоифали врач- лаборант Авезов Амин Обидович.

Клиник лаборатор диагностика бўлимимизнинг  асосий ма?сади беморларга ташхисот учун зарур бўлган комплекс лаборатор диагностик текшириш усулларини амалга ошириш бўлиб, бизнинг та?лиллар номенклатурамизда 400 дан орти? текшириш турини ўз ичига оладиган йўналишлар мавжуд:

 • ?он, сийдик ва бош?а биоматериалларнинг умумклиник та?лили
 • Биоматериалларнинг тўли? биохимиявий та?лили
 • Гормонал статусни текшириш
 • Инфекция ва онкомаркерлар
 • Спермограмма
 • ?он ивиш системасини текшириш
 • Бактериологик текширишлар

КДЛ бўлими деярли барча та?лилларни автоматлаштирилган технологияларда бажарилади ва улар малакали ходимлар томонидан амалга оширилади. Жумладан, ?он та?лилларини бажаришда автоматлаштирилган гематологик анализатор  ВС -5800 да амалга оширилади. Бу технология 29 та параметрдан иборат ?он клиник та?лилини тез ва ани? бажариб, 1 соатда 60- 80 та бемор ?онини текшириш ?увватига эга.

?он ва бош?а биоматериалларнинг биохимиявий текширилиши автомат биохимиявий анализаторлар (MINDRAY BS-200, DIRUI-TS240) да бажарилади.

Биохимивий текширишлар диапазони:

 • Гликогемоглобин
 • Тимол синамаси
 • Сийдик кислотаси
 • СКФ
 • Креатинин
 • Мочевина
 • Глюкоза
 • Альбумин
 • Умумий о?сил
 • Билирубин
 • АЛТ
 • АСТ
 • Амилаза
 • иш?орий фосфатаза
 • ЛДГ
 • ГГТП
 • Креатинкиназа умумий
 • Креатинкиназа фракциялари.
 • Холестерин
 • Триглицерид
 • зичлиги паст липопротеидлар
 • зичлиги ю?ори липопротеидлар
 • Калий
 • Натрий
 • Магний
 • Кальций
 • зардобдаги темир ми?дори
 • зардобнинг темирни бо?лаш даражаси

Иммунофермент та?лиллар ИФА анализатор-Humareader Single да бажарилади.

ИФА текширувлар диапозони:

Онкомаркерлар:

 • ПСА(простато специфический антиген)
 • КЭА(карцино эмриональный антиген)
 • АФП(альфа фетопротеин)
 • СА-125Ag
 • СА -19-9Ag

Гормонал статус:

 • Тиреотропный гормон (TТГ)
 • Эркин Трийодтиронин (Т3)
 • Трийодтиронин (Т3)
 • Тироксин (Т4)
 • Эркин Тироксин (Т4)
 • Фолликулостимул.гормон(ФСГ)
 • Иммуноглобулин Е
 • Лютеинизирущий гормон (ЛГ )
 • Прогестерон
 • Пролактин
 • Тестостерон
 • Эстрадиол
 • Кортизол

Инфекцион маркерлар: 

 • Цитомегаловирус lg G
 • Простой герпес lg G
 • Токсоплазма lg G
 • Уреоплазма lg G
 • Хламидии lg G
 • Микоплазма lg G
 • HbsAg (вирус гепатита В
 • Anti-HCV (антитела к вирусу гепатита С)
 • Антитело к Helicobakter pylori lg G

Сийдик ва ахлатнинг клиник текширувлари, копрограмма, ор?а мия сую?лигини текшириш, ревмосинамалар ўтказиш, ?он гуру?и ва резус факторни ани?лаш касалликларни ташхислашда катта ?исса ?ўшади. Эркакларда бепуштлик сабабини ани?лаш ва бош?а урологик касалликлар диагностикасида спермограмма автомат информациион технологиялар ёрдамида бажарилади. Human SW-3700 анализатор ёрдамида сперма сую?лиги та?лил ?илинади.

КДЛ таркибида бактериология лаборатория фаолият олиб боради.

Бактериологик текширишлар

 • ?он стериллигини ани?лаш
 • Антибиотикларга сезгирликни ани?лаш
 • Бурун хал?ум шилимшигини патоген стафиллококга текшириш
 • Дифтерия ?ўз?атувчисини ани?лаш
 • Менингит ?ўз?атувчисини ани?лаш
 • Кўкрак сути стериллигини ани?лаш
 • Биологик материалдаги флорани ани?лаш
 • Гемокультура
 • Бруцеллёз серодиагностикаси

Клиник лаборатор – диагностика бўлими масла?ат поликлиникаси ва даволовчи бўлимлар билан ?амкорликда иш олиб боради ва биз лабораторияга келиш имкони чекланган беморлардан бўлимларга бориб биоматериаллар йи?иш имконига эгамиз.