Гастроэнтеролог

 

 

Хафизова Тамара Яхёевна – олий тоифали гастроэнтеролог, Гастроэнтерология бўлими мудири, иш стажи 46 йил

 

 

 

 

Гайбуллаева Феруза Бахшуллаевна – олий тоифали гастроэнтеролог, иш стажи 23 йил

 

 

 

 

 

Ашурова Лола Бахтиёровна – 1-тоифали гастроэнтеролог, диетолог иш стажи 9 йил

 

 

 

 

 

Рахимова Шахноза Шухратовна – гастроэнтеролог, тоифасиз, иш стажи 3 йил